Members List

Members Name Members ID
Dr. Mrs. Poornima Mathur 1
Dr. K.V. Kaliappan 2
Dr. P. Anathakrishnan 3
Dr. (Mrs.) Rameshwari Dhi 4
Dr. T.J. Kamalanabhan 6
Dr. N. Santhanakrishnan 7
Dr. N.K. Chandel 8
Dr. Mohammad Ghufran 9
Dr. (Mrs.) Sofia Ahmed 12
Dr. R.M.P. Singh 13
Dr. Ramjee Lal 14
Dr. S. Karunes 15
Dr. (Ms.) Prabha Gupta 16
Dr. Shanwaz Vazir 17
Dr. Shakuntala Dube 18
Dr. Shakuntala Dube 18
Dr. Amulyakanti Satpathy 19
Dr. Kalyani Roy 20
Dr. Prem Chand Bansal 21
Dr. M.S. Sinha 22
Dr. V. Ganeshan 23
Dr. Mrs. Shakuntala Balaraman 26
Dr. R. Rath 29
Dr. K. Ramakrishna Rao 30
Mr. Sandeep Kumar 31
Mr. R. Padaki 33
Dr. C.T. Bhopatkur 34
Dr. Mrs. K. Patil 35
Dr. J.D. Daboo 36
Mr. S. Palaniswami 37
Dr. S.H. Kochargaonkar 38
Dr. K. Ramachandra Reddy 43
Dr. Balakrishnan 44
Dr. P.V. Ramamurthi 45
Dr. Ramji Ray 46
Dr. (Mrs.) Anjali Ghosh 47
Dr. T.K. Chatterjee 48
Ms. Archita Roy Choudhury 49
Dr. Amarendra Nath Banerjee 50
Dr. Mrs. Latha Satish 51
Ms. Pratibha Chanda. K 52
Col. Satsangi, P.S. 53
Dr. Mrs. Anuradha Sharma 55
Dr. Shamim Ahamed Ansari 56
Mrs. Roquiya Zainuddin 57
Mohd. Wasiullah Khan 58
Mrs. Kausar Bano, 59
Prof. Mrs. Hamida Ahamad 61
Mrs. Anitha John 63
Dr. S.K. Varma 64
Dr. R. Rajendran 65
Mrs. Ruby Talukdar 66
Dr. B. Achamamba 67
Mr. S. Samiullaha 68
Dr. Natashinder Shergill 69
Mr. G. Balu Rao 71
Mr. K. Senthil Athiban 72
Avneesh Singh 73
Mer. M.C. Samal 75
Mr. Pratapudra Parida 77
Ms. Akhtar-Unnisa Qureshi 78